Algemene ledenvergaderingen 2019

Notulen Extra Algemene LedenVergadering TC Haaksbergen
Maandag 17 juni 2019
Locatie: Clubgebouw TCH, aanvang 20.00 uur

Aanwezig: Rob Snel, Peter Griffioen, Jellina Heida, Marcel ter Huurne, Anke Klumpers, Eric Wielens, Jelle ter Braak, Wim ten Asbroek  en 9 clubleden

  1. Opening door Rob Snel

Rob heet iedereen welkom op deze speciaal ingelaste ALV vanwege het informeren van te nemen acties met betrekking tot energiebesparingen.

2. Actiepunten vorige ALV van 19 februari 2019

BSO hieraan willen we in principe niet actief meedoen. Alleen als de gemeente komt met de vraag voor het verlenen van onderdak. Uit de vergadering kwam het idee om toch een aantal kinderopvang instanties te benaderen (bv Bloesem).

Het wel of niet bespeelbaar zijn van de baan moet via Marcel in de nieuwsbrief kenbaar gemaakt worden.

Samenwerking Haaksbergse tennisclubs. Samenwerking verloopt momenteel verre van optimaal. Enigste samenwerkingspunt bedraagt de baanhuur door TVV. Hiervoor willen we volgend jaar een vergoeding vragen van 20 Euro per baan per uur.

TCH toernooi is organisatorisch prima verlopen. Ondanks de lichte terugloop m.b.t. deelname is het financieel zeker zo goed geweest als vorig jaar. Bovendien was het erg gezellig o.a. door deelname van de band No Returnables. Voor volgend jaar wordt gedacht om meer deelname te verkrijgen door voor 60+ tennissers/sters aparte poules te vormen.

Scholtenhagenoverleg. Als zeer positief ervaren. Rode draad luidt meer jeugd geinteresseerd maken voor diverse sporten op het Scholtenhagen. Er zijn 3 werkgroepen gevormd die scholen benaderen hoe samen met de Stichting Scholtenhagen de jeugd meer te laten sporten. Verder wordt gestreefd om Scholtenhagen het meest groene sportpark te maken, hetgeen o.a. betekent om zoveel mogelijk plastic te weren. Ook een sportpas en sportdag zijn items.

Volgende ALV vergadering staat het “huishoudelijk reglement” op de agenda.

3. Energiebesparende maatregelen

Peter Griffioen heeft onderzoek gedaan nar de mogelijkheid om de bestaande lichtinstallatie te vervangen door een systeem met LED lampen. Daarnaast vindt energievoorziening plaats via zonnepanelen, te plaatsen op de zuidkant van ons clubgebouw. Als voorbeeld is T.C. Neede genomen. Peter en Jelle hebben de lichtsterkte daar naar grote tevredenheid getest. Uit presentatie van Peter kwam het volgende naar voren. Zo’n project moet duurzaam zijn, rendement hebben en leden moeten zich hierbij betrokken voelen. Samen er achterstaan en er iets van willen maken. Peter heeft een berekening gemaakt voor de LED verlichting en zonnepanelen. De totale investering bedraagt 56.500 Euro. Hiervan ontvangen we de volgende subsidies:

35 % BOSA (overheid)            19.775 Euro

Subs. Energiebesp. Maatregelen (prov.)  2500 Euro

Post onvoorzien 775 Euro.

Te investeren bedrag 35.000 Euro.

TCH schrijft een lening uit van 35.000 Euro in 70 delen van 500 Euro. Deze lening wordt in 10 jaar terugbetaald en levert bovendien een jaarlijkse rente op van 4 %.

Wat leveren deze maatregelingen jaarlijks netto op.

Te beginnen in 2020: 3760 Euro t.o.v. huidige situatie, oplopend naar 8460 Euro in 2030. Daarna blijft dit voordeel bestaan. Bovendien is TCH niet afhankelijk van tussentijdse energie verhogende maatregelen.

Het bestuur heeft de aanwezigen  toestemming gevraagd om dit plan uit te voeren, en kreeg unaniem toestemming, om door te gaan met dit plan.

In een brief die verzonden wordt aan alle TCH leden zal e.e.a. worden uitgelegd of en hoe men mee kan doen aan de financiering van dit project.

4. Afscheid van Joke Salvatori

Rob heeft Joke bedankt voor haar functie als bestuurslid met vooral de leiding in het clubgebouw en kantine. Ze heeft dit altijd met grote inzet en tevredenheid gedaan. Als blijk van waardering ontving Joke een mooi boeket bloemen en een envelop met inhoud voor 10 jaar bestuurslid.

Rob sluit de vergadering om 21.15 uur.

Notulist Wim ten Asbroek

Notulen Algemene LedenVergadering TC Haaksbergen
Dinsdag 19 februari 2019
Locatie: Clubgebouw TCH, aanvang 20.00u

Aanwezig naast voltallig bestuur; 22 leden, conform de presentielijst.

Afmeldingen: Thea van de Stadt, Gerrit Sloot, Cor Kramer, Brian ter braak, Gerrit Olink, A. Bastiani, Eric Wielens, Jan Diepenmaat en Jelle ter Braak

  1. Opening

Avondvoorzitter Rob Snel opent de vergadering om 20.00 uur en bedankt de leden voor grote opkomst. Ruim 10% van de leden zijn aanwezig! Rob wijst op een speciaal onderwerp tijdens de vergadering, namelijk de toekomst van onze club. Hij roept de leden nu al op straks samen hierover na te denken.

2. Vaststellen en goedkeuring notulen van de vorige ALV van 2018

Vanuit de vergadering komen geen verdere op- of aanmerkingen, zodat de notulen worden goedgekeurd.

3. Stukken, mededelingen vanuit het bestuur

Statuten zijn goedgekeurd en notarieel vastgelegd.

Recht van opstal is in aangepaste vorm notarieel vastgelegd.

In samenwerking met andere tennisclubs in Haaksbergen zit weinig vooruitgang. Met TVV lopen de contacten nog wel goed, en zijn een aantal afspraken gemaakt, o.a. met het beschikbaar stellen van banen tijdens de competitie. Met Grintebosch is overleg niet of nauwelijks mogelijk.

Er komt 1 padelbaan in Haaksbergen (op sportpark de Greune, TVV). Hiervan kunnen ook onze leden gebruik maken tegen een nog af te spreken vergoeding.

AVG positief ontvangen.

Drank en horeca. Akkoord met de huidige constructie voor o.a. de bridgegroep.

Wij mogen alleen feestjes toestaan als deze verband houden met activiteiten op de tennisbaan.

Bardienst. Iedereen moet in principe meedraaien, behalve voor zeer bijzondere gevallen. Als iemand niet mee wil draaien wordt de contributie met 30 Euro verhoogd. Het certificaat (IVA) dat nodig is voor bardienst, is via de website te verkrijgen door een aantal vragen voldoende te beantwoorden.

4. Vaststellen van het Financieel jaarverslag 2018

Aan de leden is een overzicht uitgereikt en door Jellina toegelicht. Dit is door de vergadering goedgekeurd.

5. Vaststellen jaarverslagen 2018 van diverse commissies

Op de website van TCH staan alle verslagen vermeld. Geen commentaar verkregen.

6. Verslag kascontrole

De kascommissie bestaande uit de leden Niels Wildenborg en Noelle van der Lof hebben de kas en boeken gecontroleerd en geen bijzonderheden geconstateerd. Zij hebben de secretaris schriftelijk gerapporteerd dat de cijfers een betrouwbaar financieel beeld geven. De voorzitter bedankt hen voor de controle.

7. Decharge penningmeester

Het voorstel van de kascommissie is om de penningmeester voor haar financiele vastlegging en rapportage van 2018 decharge te verlenen, wordt door de vergadering geaccepteerd.

8. Benoeming kascommissie 2019

Hiervoor hebben Peter Griffioen en Niels Wildenborg zich opgegeven.

9. Vaststellen begroting over 2019

Het bestuur gaat de contributie van het lidmaatschap verhogen met 12,50 Euro. Naar rato wordt ook het jeugdlidmaatschap verhoogd. De begroting kan omlaag worden bijgesteld door de afschrijving iets op te rekken. Extra uitgaven voor de lichtmasten worden goedgekeurd. Een begroot negatief saldo van ongeveer 12.000 Euro blijft staan.

10. Task force

Racketavond was geen succes. De open dag is niet doorgegaan, goed over nadenken of dit in 2019 zin heeft. Het TCH Voetvolleytoernooi is zeer goed verlopen. Wordt dit jaar opnieuw gehouden op 7 juli, hopelijk met 24 teams.

11. Diversen

Commissie bezetting.

Joke Salvatori heeft aangegeven te willen stoppen als er een vervanger is. Door het aftreden van Joke Tuchter en Roos Hassink is aanvulling in de kantine commissie ook nodig. In de sponsorcommissie stopt Arjan Prins, voor hem wordt een vervanger gezocht die een beetje bekend is bij de middenstand. Koen Eijsink stopt als bestuurder voor PR zaken, Anke Klumpers volgt hem op.

Jeugdcommissie/training.

Robin Salvatori stopt met jeugdtraining tot 12 jaar. Jolijn Bussink wil dit stukje wel overnemen. Robin gaat voorlopig dit jaar nog door voor training boven 12 jarigen. TCH stopt met sponsoring voor training. Wubbo Hoen wil meedenken in de jeugdcommissie.

NL doet wordt dit jaar gehouden op 15 en 16 maart.

Vrijwilligersavond. Voor de vrijwilligers bij TCH willen we gezellige dag organiseren, op kosten van TCH.

12. Toekomst van TCH

Om dit probleem te benadrukken heeft Rob 3 vragen voorgelegd:

  1. De vergrijzing neemt toe.
  2. Wat gaan we hieraan doen, ook denkend aan financiën
  3. Fusie met TVV?

De aanwezige leden worden in 3 groepen verdeeld, waar deze problemen bediscussieerd worden en mogelijke oplossingen worden voorgedragen. Van de uitkomsten van de 3 groepen is een samenvatting uitgewerkt.

* Vergrijzing

De conclusie is dat de vergrijzing een vaststaand feit is en er gewerkt moet worden naar een betere balans. De grootste daling neemt toe in de leeftijdsgroep van 25 tot 60 jaar. Eén van de oorzaken zou kunnen zijn dat er te weinig onderlinge binding is. Een mogelijke oplossing hiervoor kan zijn om te zorgen voor meer sociale binding, en (nieuwe) leden niet op de solotoer laten spelen. Zorgen voor groepjes voor deze leden. Een soort van laddercompetitie zou kunnen helpen om vaker mensen uit andere groepen te treffen.

* Wat gaan we hieraan doen ?

Voor ons huidige ledenbestand hebben we momenteel teveel banen. Er zou 1 baan opgeofferd kunnen worden voor andere sporten zoals: Beach tennis, beach volley en beach voetbal. Jeu de Boules zou ook kunnen, maar hiervoor zal waarschijnlijk een harde ondergrond nodig zijn. Het multifunctioneel gebruik van onze banen zal eerst goed onderzocht moeten worden.

Ideeen over extra opbrengsten naast de reeds bestaande:

BSO opvang, waarbij in de winter gebruik kan worden gemaakt van de kleedruimtes. Gebruik laten maken van onze accommodatie voor andere recreatieve sporten zoals wandelen (DIO), trimmen, wielrennen en crossen. TCH kan daarvoor een soort ontmoetingscentrum worden.

Organiseren van activiteiten zoals:

Voettennis toernooi

Tennistoernooi voor campinggasten

Open dag

Bardienst draaien, bijv. bij schuttersfeesten (levert geld op)

Uitgewerkt idee van Peter Griffioen.
Een nieuwe LED verlichting aanschaffen met een subsidieregeling (ca 30 %). In combinatie met een geldlening tegen bv 2,5% rente, kan dit een voordeel opleveren van een paar duizend Euro. Als dit gecombineerd wordt met Jeu de Boules, levert dit nog eens enkele duizenden euro’s op.

* Fusie met TVV

Dit levert alleen voordeel op als er 1 complex gesloten wordt. Belangrijk is wel om met TVV te blijven praten over voordelen van samenwerken.

13. Rondvraag

Truus Leferink vraagt voor betere informatie wanneer op de banen (vooral in de winter), of er wel of niet gespeeld mag worden. Antwoord: vragen aan Anke of iets mogelijk is op de website.

Wim Bosch vraagt naar redenen waarom mensen het lidmaatschap opgeven. Deze vraag wordt door Marcel altijd gesteld , maar bijna nooit beantwoord.

Op de oproep naar meer commissieleden is spontaan gereageerd. Jellina Heida volgt Joke Savatori op en Peter Griffioen wordt penningmeester. 

14. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 22.15 uur, en dankt alle leden voor de belangstelling en inbreng.

Rob Snel Voorzitter, Wim ten Asbroek secretaris en notulist.