All weather banen

Inleiding

Tennis Pro Vision, onderhoudsvriendelijk, maar niet onderhoudsvrij.

De ontwikkeling van kunstgras heeft de wereld van veldsporten een compleet ander aanzien gegeven. En dat heeft alles te maken met de prima eigenschappen van dit steeds verder uitontwikkelde product. Een kunstgrasveld heeft als voordeel dat de veldomstandigheden het zowel in de zomer en in de winter toelaten om bespeeld te worden. Bijkomend voordeel is dat kunstgras bijzonder onderhoudsvriendelijk is. Onderhoudsvriendelijk, maar zeker niet onderhoudsvrij! En over dat aspect van uw kunstgrasveld willen wij het graag even met u hebben. Gewoon, omdat degelijk en periodiek onderhoud de levensduur van uw kunstgrasveld aanzienlijk kan verlengen. Om die reden maakt een wel doordacht onderhoudsplan deel uit van het contract dat u bij aanleg van een kunstgrasveld met ons afsluit. In deze brochure omschrijven wij onze adviezen betreffende het onderhoud en gebruik van Tennis Pro Vision.

Verontreiniging, dé vijand van elk kunstgrasveld

De grootste bedreiging van Tennis Pro Visionbanen is – hoe gek het misschien ook klinkt – vervuiling. Zichtbare verontreiniging, zoals resten van rottende bladeren, zwerfvuil, viltslijpsel als gevolg van slijtage van de keramische infill, maar ook fijnere vervuilende deeltjes zoals plantensporen, mossen, algen, zeer fijn zand en zelfs de microdeeltjes die worden uitgestoten door dieselmotoren, schoorstenen en andere minerale äerosolen. Ze hebben allemaal hun ongunstige invloed op de kwaliteit van de banen. Het vuil klinkt in waardoor er problemen kunnen ontstaan met de waterdoorlatendheid. Bovendien kan het gladheid veroorzaken waardoor de kans op blessures wordt verhoogd.
Het onderhoud richt zich, naast het op de plaats houden van de infill, dan ook primair op het schoon houden van de infill.

In het navolgende is onderscheid gemaakt in dagelijks onderhoud en het periodiek groot onderhoud.

Onderhoudsplan

Het “onderhoudsplan” bevat de volgende onderdelen:

 • Dagelijks onderhoud;
 • Groot onderhoud door Oranjewoud door middel van een onderhoudscontract.

 Dagelijks onderhoud

Regelmatig verwijderen van blad, glas, kauwgom en andere verontreinigingen

Men dient in voorkomende gevallen en met zekere regelmaat de bladeren en dennennaalden van de tennisbanen te verwijderen. Dit kan het best gebeuren met een blaasmachine op een moment dat de weersomstandigheden enigszins vochtig zijn. Over de aanschaf van een dergelijke machine kan advies ingewonnen worden bij ‘Oranjewoud’.

U bereikt met een blaasmachine het beste resultaat door met de wind mee bladeren en naalden naar één zijde van het veld te blazen. Verzamelen en afvoeren kan het best geschieden met een kunststof of rubberen grashark. Gebruik nooit een veeg-zuig machine, deze verwijdert de naalden niet, maar wel een deel van de zandlaag.

Bij gebruik van motor aangedreven machines moet vooral gelet worden op mogelijke lekkages van olie ed. Olieverontreiniging op kunstgras is zeer moeilijk te verwijderen en kan de latexlaag beschadigen, waardoor de poolverankering aangetast kan worden.
‘Kantineafval’ zoals glas, blikjes, bekers, sigaretten, vuurwerk etc moet direct worden verwijderd. Ingetrapte kauwgum kan men het best verwijderen met wat ijs. Gebruik voor het verwijderen van andere verontreinigingen nooit oplosmiddelen zoals tri, aceton of alcoholbevattende middelen. Door de geringe hechtkracht aan de kunstgrasvezel is schoon water meestal afdoende.
Het voorkomen van bevuiling van de mat met grond uit de omgeving is beter dan genezen. Besteedt steeds veel aandacht aan de walk-off matten. Verbied het gebruik van vuur (sigaretten e.d.) op het veld. Kunstgrasvezels smelten snel, zeer snel.

Egaal houden van de infill

Direct na aanleg dient al begonnen te worden met het dagelijks onderhoud. Na iedere partij bespeling van de Tennis Pro Visonbaan doet men er goed aan de infill te egaliseren met een (gravel) sleepnet. Daarnaast adviseren wij om een keer in de week mechanisch te slepen met een rubber ringmat. Doel is het zand weer terug te brengen op de plaatsen waar het vandaan komt. Indien de belijning minder zichtbaar wordt kan deze geborsteld worden met een rolveger.

Regelmatig borstelen

Met enige regelmaat, maar zeker tweemaal per maand de tennisbanen borstelen met een speciaal daarvoor ontwikkelde driehoeksborstel. Het in beweging houden van de infill vertraagt kompaktering en alg- en mosvorming. Bij regelmatig borstelen en slepen behoort ook regelmatig onderzoek van de infill. De lege plekken moeten bijgevuld worden met het geëigende instrooimateriaal. Dit keramische zand kan via ‘Oranjewoud’ besteld worden.

Alg, mos en onkruid

Ondanks veel borstelen en slepen ontstaat alg- en mosgroei, vooral aan de zijkanten op natte, schaduwrijke plekken. Dit dient door de club te worden bestreden. Het gebruik van sommige chemische bestrijdingsmiddelen tegen alg en mos is meestal toegestaan. Lokale regelgeving bepaalt de keuze van het middel. Raadpleeg eerst die regelgeving en lees het voorschrift op de verpakking.

Controleer de mat op beschadiging. Controleer de drainage

Verzeker u ervan dat de draineerbuizen tijdens of direct na een flinke regenbui functioneren. De instrooizandlaag kan te veel gekompakteerd zijn of de drainbuis is verstopt. In het laatste geval kan deze worden doorgespoten.

Groot Onderhoud

Dit is het onderhoud dat in principe tweemaal per jaar wordt verricht door ‘Oranjewoud’. Het betreft ‘groot’ onderhoud, waarvoor wij speciale machines, materiaal en vakmensen in dienst hebben. Bij aankomst vindt systematische inspectie van de tennisbanen plaats. Hierbij worden o.a. naden en ingebrachte belijning gecontroleerd op losse stukken.

Vervolgens wordt het onkruid verwijderd dat tegen de opsluitband van het kunstgras groeit. Dit gebeurt zodanig dat ook de wortels verwijderd worden maar de onderbouw niet beschadigd wordt (wortels zetten zich vast in de onderbouwconstructie). Alle randen van het veld worden gespoten met een biologisch afbreekbaar onkruidverdelger (mits het weer dat toelaat).

Aanwezige accessoires worden gecontroleerd. Indien mogelijk worden deze gerepareerd. Eventuele vervanging zal na schriftelijke opdracht geschieden. Daarna wordt het totale hekwerk gecontroleerd, waarbij eventueel ook kleine reparaties kunnen worden uitgevoerd. Grote reparaties worden doorberekend.

Met specialistische onderhoudsmachines worden de Tennis Pro Visionbanen behandeld.

Werkzaamheden

Er wordt als volgt te werk gegaan:

· De Tennis Pro Vision baan wordt mechanisch ontdaan van losliggende
vervuilingen zoals

 • papier
 • bladeren
 • takjes
 • microslijpsel etc.

· De banen worden in de lengterichting en eventueel in de breedterichting intensief gewoeld;

Het woelen met de machine door de mat heeft als taak dat:
– mos en onkruid minder kans krijgen om aan te groeien;
– de waterdoorlatendheid verbeterd wordt, door het openbreken van de toplaag

Waar de meeste vervuiling zit.

 • Met de borstelmachine wordt het instrooimateriaal herverdeeld over het hele veld.
 • Indien nodig wordt keramisch zand bijgestrooid.
 • De banen worden met een speciale driehoeksborstel opgeborsteld en geëgaliseerd.
 • Om het keramische zand uiteindelijk terug te brengen tussen de kunstgrasvezels wordt een rubber ringmat gebruikt.
 • Bestratingen rondom de opsluiting van het kunstgrasveld worden schoongeveegd;
 • Bij het verlaten van het veld wordt de walk-off mat gecontroleerd;

 Gebruiksadviezen

Gedragsregels

Wij adviseren u de volgende gedragsregels op de Tennis Pro Visionbaan te hanteren:

 • Niet roken op en nabij de Tennis Pro Visionbanen.
 • Gebruik het juiste (schone) schoeisel.
 • Zorg dat de banen vrij blijven van vuil.
 • Geen glaswerk op het veld.
 • Verboden voor voertuigen met een wieldruk > 0,5 kg/cm2.
 • Sleep de banen met een sleepnet na gebruik.
 • Meld beschadigingen direct aan leverancier
 • Gebruik van het merk Tretorn tennisballen wordt als goed ervaren.

Gebruik

In de winter kunnen de navolgende regels van toepassing zijn:

 • Bij vorst kunnen de banen gewoon worden gebruikt. Zorg er wel voor dat de banen voor invallende vorst vlak gesleept zijn.
 • Bij sneeuw verdient het de voorkeur de banen niet te bespelen en de gevallen sneeuw op natuurlijke wijze laten verdwijnen. Eventueel kan verse, niet betreden sneeuw voorzichtig handmatig worden verwijderd. Voorkomen moet worden dat de mat wordt beschadigd of dat de infill wordt verplaatst.
 • Bij ijzel de banen uit veiligheidsoverwegingen niet gebruiken.
 • Bij opdooi mogen de banen niet worden bespeeld.