Jaarverslagen 2017

Woordje van de voorzitters over het jaar 2017.

Het is als nieuwbakken voorzitters van onze tennisclub een fijne taak om een goed lopende en enthousiaste vereniging te mogen coachen, beïnvloeden, een beetje te sturen en vooral plezier met elkaar in het bestuur te delen. De commissies laten in deze nieuwsbrief weten wat er allemaal is gebeurd in hun werkgebied en dat is een levendig geheel aan activiteiten en bemoeienissen om ons het tennisleven als leden van TCH fijn te maken. Gelukkig hebben wij gemotiveerde commissies die met vele handen het werk licht maken en hun taken prima uitvoeren, daar zijn wij heel erg blij mee, want zonder dat enthousiasme kan een vereniging niet bestaan.

Een paar zaken hebben wij nieuw elan gegeven dit jaar; zoals het recht van opstal voor de banen met de Stichting Groot Scholtenhagen. Wat veel aandacht van ons heeft gevergd is de samenwerking met de andere tennisverenigingen in Haaksbergen, Buurse en St Isidorushoeve. Een drietal besprekingen, met aanvankelijk een zeer positieve intentie, wordt binnenkort weer vervolgd.

Een tweede punt vaan aandacht was het recht van opstal voor de tennisbanen met de Stichting Groot Scholtenhagen. Dat is bijna afgerond, wij zijn het eens geworden en nu is het een kwestie van formeel afhandelen. Een doel hiervan is vermindering van de onroerend zaakbelasting.

Een aantal zaken zoals een AED defibrillator, de aanvulling van de EHBO-koffer, een pinapparaat, de gevolgen van een strenger handhavingsbeleid van de Drank- en Horecawet door de gemeente, een kleine statuut wijziging, etc. hebben onze aandacht gekregen.

Een mooi startjaar voor ons als kersverse voorzitters in deeltijd en een mooi begin voor 2018. We wensen alle leden een gezond, fijn jaar met veel (tennis)plezier.

Wim Kok en Rob Snel   (voorzitters TCH)


Secretariaat 2017

In 2017 is de bestuurssamenstelling uitgebreid met 4 personen, met als voorzitter resp. vicevoorzitter Rob Snel en Wim Kok en met als secretaris Wim ten Asbroek resp. vicesecretaris Eric Wielens. Het voordeel van deze constructie is dat het bestuur het jaar door geen of nauwelijks problemen ondervindt door personele bezettingen. Omdat deze bestuur constructie nieuw is voor onze vereniging wordt dit aangepast in de statuten. In de ALV van 2018 (op 13 februari) wordt hiervoor officieel toestemming gevraagd van de leden.

De werkzaamheden van zowel het DB, bestuur en commissies zijn goed verlopen. Er zijn 4 bestuursvergaderingen gehouden met daar tussendoor 2 DB bijeenkomsten. Daarnaast hebben de diverse commissies ook regelmatig vergaderd en daar verslag van uitgebracht. In deze nieuwsbrief van 2018 worden hiervan korte verslagen gepresenteerd.

Eric Wielens en Wim ten Asbroek   (Secretarissen TCH)


Jaarverslag van de penningmeester 2017

Het verenigingsjaar 2017 komt er financieel positief uit. Maar de inkomsten worden wel steeds minder. Dit komt door terugloop van leden en sponsoren. De vergrijzing treedt toe. We hopen in 2018 op nieuwe leden.

Er komt dit jaar geen verhoging van de contributie. Verder zijn er veel kosten dit jaar geweest aan de verlichting van de banen. Verder zijn er geen rare uitgaven geweest dit jaar.

De obligatielening:

Voor de financiering van de nieuwbouw clubhuis 1999 is mede een obligatielening aangegaan. Deze lening wordt afgelost van 2010 tot 2020. De coupons van deze lening gedateerd 2 januari 2018(en voor zover nog niet verzilverd de jaren 2016/2017)zijn nu te verzilveren. Hiervoor kunt u contact met mij opnemen of ze opsturen naar mij met naam en ibannummer.

De volgende obligaties zijn uitgeloot in 2018: 6-147-11-184-134-156-110-161-65-169-7-108-135-58-90-129-174-179-87-197.

Jellina Heida   (Penningmeester)


Jaarverslag  kantinecommissie  2017

Het jaar zit er weer op en we kunnen terugkijken op een jaar dat organisatorisch goed verlopen is. Binnen de commissie is er hard gewerkt en ik wil dan ook bij deze  alle commissieleden zeggen dat ze geweldig werk hebben verricht.

We hebben een mooi en vruchtbaar (financieel) open toernooi gehad. Daarnaast  zijn er nog wat verdiensten geweest van  familietoernooien  en hebben we weer het tennis van de TKH toernooi   mogen verzorgen wat het nodige opgebracht heeft. Daarnaast hebben zich ook vele vrijwilligers ingezet bij de TKH  voor andere diensten t.b.v van deze dag aldaar. Ook  daar hebben we onze financiële vruchten van  kunnen plukken.

Als extra hebben we ook inkomsten gehad uit de nieuwe najaar competitie.

We hebben een goed jaar gehad waar alles goed verlopen is.

Er zijn veel vrijwilligers die zich weer ingezet hebben om weer kantinediensten te draaien   waarvoor wij als commissie hun heel hartelijk willen bedanken. Het is allemaal prima verlopen.

Duizend maal bedankt!

We merken dat het steeds moeilijke word om vrijwilligers te krijgen .

De club heeft  echter vrijwilligers nodig dus als u de club een warm hart toedraagt  vragen wij u om toch te kijken of u tijd vrij kan maken hiervoor.

Joke Salvatori   (Voorzitter kantinecommissie)


Verslag Baancommissie over 2017

Het jaar 2017 heeft de baancommissie niet voor echt grote problemen geplaatst. En de wat kleinere problemen hebben we, waar nodig met hulp van onze leden, goed kunnen oplossen.

De baancommissie heeft het afgelopen jaar de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

1e. De wekelijkse onderhoudsbeurten van de banen dor de heren Jan Horselenberg en Gerrit Wijlens. Beide heren hartelijk bedankt voor jullie bereidwilligheid en inzet. Helaas geven beide heren aan dat er binnenkort wel aan hun vervanging moet worden gedacht. Daarom is er enige tijd terug via de nieuwsbrief een oproep gedaan onder de leden wie deze werkzaamheden zou willen overnemen. Tot nu toe hebben we echter geen reactie mogen ontvangen. Daarom nogmaals een dringend beroep aan onze leden. Bent u in de gelegenheid, meldt u dan s.v.p. aan. We willen toch allen op mooie schone banen spelen!!!!

2e. Ook afgelopen jaar heeft er op 3 april een jaarlijkse onderhoudsdag van onze accommodatie plaatsgevonden. Alle vrijwilligers hiervoor hartelijk dank.

3e. In 2016 is, samen met de firma Scholten, een grote onderhoudsbeurt van de banen uitgevoerd met het doel om de aanwezige mosvorming te verwijderen en ook tegen te gaan. Helaas moeten we konstateren dat er op enkele banen al wel weer mosplekken zichtbaar zijn. Daardoor kan het regenwater slechter afvloeien. Om de kleinere plekken te bewerken hebben we onlangs een verticuteerborstel aangeschaft. De indruk is dat dit wel helpt, maar op termijn zullen we waarschijnlijk toch weer grotere maatregelen moeten treffen.

4e. In 2017 zijn er meer lampen van de baanverlichting vervangen dan normaal. Volgens het onderhoudsbedrijf moeten we ook komen jaar rekenen op vervanging van meer lampen dan normaal.

5e. In 2017 zijn er 30 terrasstoelen aangeschaft en is ook de AED vervangen. Graag vernemen wij van de leden of er interesse is voor een AED (bij)scholingscursus op een avond in de kantine.

Alle vrijwilligers nogmaals hartelijk bedankt voor jullie inzet.

Marcel ter Huurne (Voorzitter baancommissie)


Jaarverslag Sponsorcommissie 2017

TC Haaksbergen heeft het hele jaar door veel sportieve activiteiten zoals het open toernooi en diverse competities. Dit is niet alleen te danken aan de leden, maar zeker ook aan de financiële bijdragen van onze sponsoren. De commissie dankt alle sponsoren die de vereniging de afgelopen jaren financieel hebben gesteund. Dat geldt zeker ook voor de sponsoren die dit jaar (om begrijpelijke redenen) hebben aangegeven te willen stoppen met sponsoring.

Het jaar 2017 stond in het teken van het behouden van de bestaande sponsoren. Helaas zijn er geen nieuwe sponsoren bijgekomen, dus mocht iemand van jullie iemand kennen die geïnteresseerd is, dan kunnen ze contact opnemen via onderstaand email adres. Er is in het sponsorpakket niet veel veranderd. Nog steeds hebben sponsoren keuze uit de volgende opties:

– Doeksponsor
– Bordsponsor
– Toernooisponsor
– Baansponsor

Dit jaar hebben we geprobeerd een sponsor dag op te zetten. Tijdens deze dag is er een mogelijkheid voor sponsoren onder het genot van een potje tennis te netwerken en dan ook de sfeer en de toewijding van onze club te kunnen proeven. Helaas was er te weinig animo voor en hebben we het af moeten blazen. In 2018 zullen we opnieuw een poging wagen.

Ook voor 2018 geldt dat we actief sponsoren moeten blijven benaderen en elke kans moeten aangrijpen om onze club in beeld te krijgen en vooral te houden. Hier kunnen we uiteraard hulp bij gebruiken, dus als iemand ons team wil versterken, dan horen wij het graag.

Met sportieve groet,

Arjan Prins & Jelle ter Braak   (sponsorcommissie)

E-mail : sponsor@tchaaksbergen.nl


Verslag competitie leider 2017

Evenals in 2016 hebben we in 2017 met 14 teams gespeeld in de landelijke voorjaarcompetitie.  In de regio competitie Noord Oost speelden we met 14 teams, waarvan 2 junioren teams.

De junioren speelden op de zondagochtenden. Het gemengde team heeft een keurige tweede plaats weten te behalen. Het jongens team heeft zich met een vierde plaats in de middenmoot gehandhaafd.

Op de donderdag hadden we dit jaar twee herenteams op de baan. Het eerste herenteam heeft zich prachtig kunnen handhaven in de 1e klasse, zij eindigden op de vijfdede plaats.  Het 2e herenteam begon vol enthousiasme aan de competitie, zij hebben door die instelling een prachtige eerste plaats gehaald in de 3e klasse en mogen in 2018 een klasse hoger spelen. Dit schept natuurlijk verwachtingen voor het nieuwe seizoen.

Op de vrijdagavond hadden we dit jaar het park mooi bezet met 4 teams. Het 1e team heeft geheel volgens de doelstelling, het kampioenschap gehaald en zij mogen volgend jaar doorstromen naar de 3e Klasse. De heren van het 2e team hebben door een aantal blessures moeite gehad om in het juiste ritme te komen en behaalden slechts een 7e plaats. Deze heren  hebben voor 2018 weer een schone uitdaging.  Het 3e team heeft in de eerste wedstrijden de punten laten liggen, mede door blessures van enkele vaste spelers. Ze hebben matig gepresteerd met een 6e plaats. Het 4e team heeft zich goed geweerd en heeft een mooie plek in de middenmoot weten te handhaven met een 5e plaats.

De zaterdag teams, dames 1 hebben een beetje teleurstellend  resultaat neergezet, een schamele zesde plaats, we hadden meer verwacht. Het 2e dames team spande de kroon en heeft het kampioenschap gehaald. Dames proficiat!! Met elkaar hebben jullie mooi de promotie naar de 2e klasse verdiend. Het 1e heren team heeft zich met  een 7e plaats, waarschijnlijk niet weten te handhaven in de 3e klasse. We zullen trachten ze voor de 3e Klasse te behouden. Het 2e heren team hebben zich met een 5e plaats in de 5e klasse gehandhaafd.

De beide junioren teams mochten op de zondagochtenden spelen. Het was duidelijk dat het gemengde team aardig spelritme hadden verzameld en dat het dit jaar fantastisch is gegaan.

Proficiat met jullie 2e plaats!!  Het jongens team deed het met een derde plek nauwelijks onder. Ook jullie van harte proficiat met het behaalde resultaat.

Voor de  Zomeravondcompetitie 2017 hadden zich 2 teams aangemeld, een dames  en een herenteam. De dames zijn sterke tegenstanders tegengekomen en moesten helaas genoegen nemen met een laatste plaats. De heren hebben hun reputatie waargemaakt en zijn overtuigend kampioen geworden.

Voor de najaar competitie van 2017 hadden zich dit jaar 7 teams aangemeld, waarvan 2 junioren teams. Op de zondag moest het meisjes team junioren met een zesde plaats helaas genoegen nemen. Op de zondag hebben de jongens een vierde plaats weten te behalen. Beide teams hebben een prachtig resultaat neergezet, proficiat!!  Waarschijnlijk worden ze nu dubbel gemotiveerd om het in de voorjaarcompetitie te verbeteren.

Op de vrijdagavond hebben we voor de tweede keer met een gemengd team het kampioenschap weten te behalen. Een erg mooi resultaat.  Op de vrijdagavond deed voor de eerste keer een dames dubbel team mee aan de competitie. Het kampioenschap werd hun net voor de neus weggekaapt door een team uit Goor. Maar het geeft weer dat de dames goede kansen hebben voor een toekomstig kampioenschap . Het 1e heren team heeft zich zonder noemenswaardige problemen weten te handhaven in de hoofdklasse.  Het 2e herenteam heeft problemen gehad met een fiks aantal blessures, des ondanks hebben ze toch een 3e plaats weten te behalen.  Op karakter werden veel partijen gewonnen in een lange tiebreak’s. Heren grote klasse.

We mogen stellen dat 2017 een erg geslaagd competitie seizoen is geweest. In de al de competities hebben 20 teams gespeeld en hebben we 4 kampioenen gehad.

De opgaves voor de Regiocompetitie Noordoost Voorjaar 2018 zijn klaar en aan de bond door gestuurd. Er was qua teams een kleine afname. We hebben op de dinsdagochtend 1 damesdubbel team. Op de donderdag ochtend hebben we nu 3 herendubbel teams. Op de zaterdagmiddag hebben we 2 herendubbel teams en een damesdubbel team. Op de vrijdagavond hebben we 3 herendubbel teams. Samen met zijn dat dan 12 teams. 10 senioren en 2 junioren teams voor de reguliere voorjaarcompetitie.

De competitie inschrijving voor de zomeravond competitie staat dit seizoen voor het eerst open, we hebben nog geen inschrijvingen binnen. Tot 9 Februari kan er nog worden aangemeld.(heb dan nog 1 week om e.e.a. te formaliseren richting de bond.) Er kan dus nog ingeschreven worden voor deze nieuwe competitie soort.

We wensen alle teams veel plezier en succes met de nieuwe competitie.

Voorjaarscompetitie

*  =  Kampioen

Do ochtend heren 1 team              1e Klasse                aanv:      Karel v/d Leq

Do ochtend heren 2 team              3e Klasse                aanv:      Henny Floors                       *

Vrij avond Heren 1 team                4e Klasse                aanv:      Tom Hassink                         *

Vrij avond Heren 2 team                5e Klasse                aanv:      Herman Scharenberg

Vrij avond Heren 3 team                5e Klasse                aanv:      Marcel ter Huurne

Vrij avond Heren 4 team                5e Klasse                aanv:      Jan ten Asbroek

Za middag dames 1 team                3e Klasse                aanv:      Dorine Witjes

Za middag dames 2 team               3e Klasse                aanv:      Jellina Heida                        *

Za middag heren 1 team                 3e Klasse                aanv:      Wubbo Hoen

Za middag heren 2 team                 4e Klasse                aanv:      Paul ten Thije o/g Boonkkamp

Zo ochtend GD Junior 1                  1e Klasse                aanv:      Isabelle Scholten

Zo ochtend JD Junior 1                   1e Klasse                aanv:      Joep Oosterholt

 

Zomeravondcompetitie

Wo avond dames 1 team               2e Klasse                aanv:      Sandra de Lange

Wo avond heren 1 team                 1e Klasse                aanv:      Wubbo Hoen                       *

 

Najaarscompetie

Vrij avond gemengd                          1e Klasse               aanv:      Roos Hassink                        *

Vrij avond dames                             2e Klasse                aanv:      Jellina Heida

Vrij avond Heren 1 team                 Hfd Klasse             aanv:      Wubbo Hoen

Vrij avond Heren 2 team                3e KLASSE             aanv:      Herman Scharenberg

Zo ochtend MD Junior 1                 1e Klasse                aanv:      Isabelle Scholten

Zo ochtend JD Junior 1                   1e Klasse                aanv:      Joep Oosterholt

 

Herman Schrooten (competitie leider)


PR commissie 2017

Ook de PR commissie sluit het jaar af met een goed gevoel. Met het grotendeels vernieuwde bestuur worden er constructief overleg gepleegd over het wel en wee van onze club en de toekomst ervan.

De leden worden momenteel volledig op de hoogte gehouden via de e-mail. Zodra er genoeg nieuws verzameld is wordt dit middels de nieuwsbrief verstuurd naar onze leden.

Er zijn inmiddels 2 websites in de lucht www.tchaaksbergen.nl en www.tchaaksbergen.nl/jeugdtennis.
waarin alle club info voor senioren en jeugd te vinden is.

Voor het open toernooi zijn dit jaar meer dan 1.100 uitnodigingen verstuurd naar de leden van de regionale omringende tennisverenigingen met als gevolg dat de bezetting weer zeer goed was. Voor 2018 willen wij de leden van TCH vragen om ook mee te doen aan ons eigen toernooi aangezien deze aanmeldingen elk jaar teruglopen.

Ook dit jaar is het winter-abonnement in het leven geroepen, wij hopen dat wij hiermee weer enkele leden kunnen aantrekken voor onze club. Mochten er goede ideeën zijn dan staan wij als bestuur altijd hiervoor open, geef het vooral door zodat wij dit kunnen bespreken en eventueel doorvoeren.

Mocht iemand suggesties hebben voor de website of nieuwsbrieven in z’n algemeen, stuur dan een mail naar pr@tchaaksbergen.nl, alles is welkom !

Hopelijk tot ziens op de baan.

Koen Eijsink  (PR | Website | Nieuwsbrief)


Jeugdcommissie  (Jeugdtennis) TCH en TVV 2017

In 2017 is weer deelgenomen aan de Voorjaarcompetitie en Najaarcompetitie Geel 11 t/m 17 jaar.
Deelname was voor beide competities met twee teams. Sportieve deelname met goede eindklassering.

In de World Tour is in het voorjaar en najaar deelgenomen met twee teams. Ook hier was het een sportieve maar ook leerzame competitie.

Alle jeugdspelers spelen sinds de Najaarscompetitie in het bekende oranje shirt.

Toernooien die zijn georganiseerd door de Jeugdcommissie: Midzomertoernooi en Ouder en Kind toernooi. Beide hadden een zeer goede opkomst en is zeer enthousiast ontvangen.

Bij TCH hebben zich ook nieuwe enthousiaste jeugdleden aangemeld.
We hopen in 2018 er weer een sportief jaar van te maken.

Corrine Holtkamp (Jeugd commissie)