Jaarverslagen 2018

Woordje van de voorzitters over het jaar 2018.

Beste Tennisvriendinnen en vrienden

Het jaar 2018 gaat de geschiedenis in als een regeljaar voor onze tennisclub. Er moest nog veel gebeuren en dat is nu voorbij, het is allemaal geregeld: de statuten zijn actueel, we voldoen aan de privacywet en de drank- en horecawet, we besparen op de rioolbelasting dankzij een aanpassing in het opstalrecht en de AED heeft flink wat aandacht gehad. Onze dank gaat vooral uit naar de vele handjes die het mogelijk maken om TCH levendig te houden en activiteiten te ontwikkelen die nodig zijn om onze club te laten voortbestaan. Wij denken dan bijvoorbeeld aan de toernooicommissie, de geslaagde opzet van een voettenniscompetitie, de opzet van NLDoet, de ondersteuning van de kantinecommissie en de baancommissie. Het baanonderhoud kreeg een nieuwe impuls, nadat Jan Horsselenberg en Gerrit Wijlens na vele jaren trouwe dienst een stapje terug deden.
Toch zijn er ook commissies die nieuw bloed nodig hebben zodat ook daar de taken verdeeld kunnen worden en niet steeds op dezelfde personen neer moeten komen. Bij deze dus de oproep om te helpen ook al is het maar voor een enkele activiteit.

Wij hebben het besluit moeten nemen om de kantineactiviteiten wat meer verplicht te stellen, waarbij rekening wordt gehouden met bepaalde gezinsomstandigheden en ook de mogelijkheid bestaat om dit af te kopen.

Helaas is de racketavond een snelle en stille dood gestorven, het was een van de initiatieven om het ledenaantal te stabiliseren of zelfs te laten groeien. Ideeën over andere acties zijn meer dan welkom, want het water staat ons inmiddels tot aan de lippen!
Wij zijn een veel te kleine vereniging voor het aantal banen dat wij hebben, de norm is 100 per baan, en dat baart, met een teruglopend aantal leden, zorgen voor de toekomst. Bij onze collega-verenigingen ligt dat anders, soms door een speciale constructie, soms door natuurlijke groei. Met deze verenigingen zoeken we naar samenwerkingsmogelijkheden. Wij hebben het gevoel dat er fundamenteel wat moet veranderen om het tij te keren en gaan daar komend jaar graag met U over in gesprek.

Voor 2019 wensen wij iedereen een gezond, gelukkig en voorspoedig nieuw jaar toe.

Wim Kok en Rob Snel   (voorzitters TCH)


Secretariaat 2018

Afgelopen jaar hebben de volgende vergaderingen plaatsgevonden:

Bestuursvergaderingen 3 keer, ledenvergadering 1 keer, extra ledenvergadering 1 keer en  DB vergaderingen 3 keer.

Recht van opstal is opnieuw opgesteld en door de notaris vastgelegd waardoor o.a. minder rioolheffing betaald hoeft te worden.

Statuten zijn gewijzigd (i.v.m. dubbele bestuursfuncties) en door de notaris vastgelegd in een nieuwe akte.

Gemeentelijke drank en horecawet is aangescherpt en voor onze vereniging aangepast, daar waar nodig was. Op de website van TCH wordt nadere uitleg gegeven o.a. is het IVA belangrijk (instructie verantwoord alcoholgebruik).

Dit jaar is de privacywet (AVG) in werking getreden, dus ook voor onze vereniging. Op de website van TCH staan de uitgangspunten vermeld.

Er wordt een nieuwe bardienstregeling ingevoerd, waarbij in principe alle clubleden boven 18 jaar bardienst moeten draaien. Bij geen interesse wordt er jaarlijks 30 Euro extra contributie geincasseerd.

Er is een AED avond georganiseerd waarbij Arbo veiligheidsdeskundige Jacob van de Laan het belang van reanimatie nog eens verduidelijkt. Het advies van hem is om een training te organiseren voor de leden.

Onze zorg voor de toekomst is het almaar dalende ledenaantal waardoor het steeds moeilijker wordt m.b.t. het voortbestaan van onze vereniging. In 2019 zal dit een belangrijk aandachtspunt worden voor het bestuur.

Eric Wielens en Wim ten Asbroek   (Secretarissen TCH)


Jaarverslag van de penningmeester 2018

Het verenigingsjaar 2018 komt er financieel positief uit. Maar de inkomsten zijn niet hoog. Dit komt omdat er toch steeds minder leden zijn dus minder inkomsten en er blijven dezelfde uitgaven.

Verder zijn er geen grote uitgaven geweest dit jaar.  We hopen dat het volgend jaar wat beter gaat.

De obligatielening:

Voor de financiering van de nieuwbouw clubhuis 1999 is mede een obligatielening aangegaan. Deze lening wordt afgelost van  2010 tot 2020. De coupons van deze lening gedateerd 2 januari 2019(en voor zover nog niet verzilverd de jaren 2017/2018)zijn nu te verzilveren. Hiervoor kunt u contact met mij opnemen of ze opsturen naar mij met naam en ibannummer.

De volgende obligaties zijn uitgeloot  in 2019: 88-59-24-118-112-192-70-53-162-188-136-165-163-132-91-117-182-155-71-153

Jellina Heida   (Penningmeester)


Verslag Baancommissie over 2018

Het jaar 2018 stond voor de baancommissie in het teken van de wijziging van het wekelijks baanonderhoud. Mede door het vertrek van Gerrit Wijlens, die samen met Jan Horsselenberg jarenlang het wekelijks onderhoud verzorgde, waarvoor nogmaals onze dank, moesten we op zoek naar andere mogelijkheden voor het onderhoud. Door de vrijwillige bereidwilligheid van veel leden is er een groep gevormd van 12 leden die, onder leiding van Jan Horsselenberg, in 4 groepen van 4 leden nu wekelijks het onderhoud verzorgen. En na ca. 8 maand kunnen we nu al wel zeggen dat de samenwerking geweldig verloopt.

In 2018 hebben we de jaarlijkse voorjaars opknapbeurt van ons tennispark voor het eerst onder auspiciën van  NL Doet uitgevoerd, hetgeen een financiële bijdrage van 400,- euro heeft opgeleverd. Alle vrijwilligers hartelijk dank. Inmiddels heeft NL Doet ook voor 2019 de maximale bijdrage van 400,- euro toegezegd.

Het hekwerk bij baan 5 is weer rechtgezet. Door de nieuwe betonpoeren staat het hekwerk de komende jaren weer loodrecht. Eric Wielens bedankt voor je geweldige hulp in deze.

De oude traktor heeft het in 2018 begeven. Inmiddels is een nieuwe (2ehands) traktor voor het baanonderhoud aangeschaft.

Samen zorgen we voor prachtig bespeelbare banen op de mooiste tennislocatie van Haaksbergen.

Marcel ter Huurne (Voorzitter baancommissie)


Jaarverslag Sponsorcommissie 2018

TC Haaksbergen heeft het hele jaar door veel sportieve activiteiten zoals het open toernooi en diverse competities. Dit is niet alleen te danken aan de leden, maar zeker ook aan de financiële bijdragen van onze sponsoren. De commissie dankt alle sponsoren die de vereniging de afgelopen jaren financieel hebben gesteund. Dat geldt zeker ook voor de sponsoren die dit jaar (om begrijpelijke redenen) hebben aangegeven te willen stoppen met sponsoring.

Het jaar 2018 stond in het teken van het behouden van de bestaande sponsoren. Helaas zijn er geen nieuwe sponsoren bijgekomen, dus mocht iemand van jullie iemand kennen die geïnteresseerd is, dan kunnen ze contact opnemen via onderstaand email adres.

Ook voor 2019 geldt dat we actief sponsoren moeten blijven benaderen en elke kans moeten aangrijpen om onze club in beeld te krijgen en vooral te houden. Hier kunnen we uiteraard hulp bij gebruiken, dus als iemand ons team wil versterken, dan horen wij het graag.

Met sportieve groet,

Arjan Prins & Jelle ter Braak   (sponsorcommissie)

E-mail : sponsor@tchaaksbergen.nl


PR commissie 2018

2018 was een jaar wat in het teken stond van Privacy wetgeving en alle zaken daarom heen. Een goede zaak dat de privacy wordt gewaarborgd voor onze leden. Dat in achtnemend is iedereen ook dit jaar weer via de nieuwsbrieven en website op de hoogte gehouden van het TCH nieuws.

Mocht iemand suggesties hebben voor de website of nieuwsbrieven in z’n algemeen, stuur dan een mail naar pr@tchaaksbergen.nl, alles is welkom !

Voor mij zit het erop, tijdens de aankomende ledenvergadering zal ik na ruim 10 jaar verantwoordelijk te zijn geweest voor deze commissie het stokje overdragen aan Anke Klumpers.
Fijn dat Anke het over wil nemen en ik wens haar veel succes.

Via deze weg wil ik dan ook iedereen hartelijk bedanken voor de input en de prettige samenwerking met mijn mede bestuursleden.

Hopelijk tot ziens op de baan.

Koen Eijsink  (PR | Website | Nieuwsbrief)


Verslag competitie leider 

Helaas hebben we in 2018 met slechts 13 teams gespeeld in de landelijke voorjaarcompetitie. In de regio competitie Noord Oost speelden we met 12 teams, waarvan 1 junioren teams.

De junioren speelden na veel commotie met slechts op de zondagochtend. Het jongens team heeft zich met een vierde plaats in de middenmoot gehandhaafd.

Op de donderdag hadden we dit jaar drie herenteams op de baan. Het eerste herenteam heeft zich prachtig kunnen handhaven in de 1eklasse, zij eindigden op de vierde plaats. Het 2eherenteam begon vol enthousiasme aan de competitie, zij waren in 2017 kampioen geworden en speelden een klasse hoger, de 2eklasse. Zij hebben een mooie 4eplaats behaald.  Het derde team moest beginnen in de 3eklasse en men behaalde een mooie 2eplaats. Hetgeen  een mooi perspectief geeft voor het nieuwe seizoen.

Op de vrijdagavond hadden we dit jaar het park mooi bezet met 4 teams. Het 1eteam heeft geheel volgens de doelstelling, het kampioenschap gehaald en zij mogen volgend jaar doorstromen naar de 2e Klasse. De heren van het 2eteam hebben zich mooi weten te handhaven op een 4eplaats. Deze heren  hebben voor 2018 weer een schone uitdaging.  Het 3eteam heeft 2 wedstrijden verloren en eindigde daardoor op een 3eplek. Het 4eteam (Een leenteam van TVV)heeft zich goed geweerd, maar moest helaas genoegen nemen met een 7eplaats.

De zaterdag teams, dames 1 hebben een mooi resultaat neergezet, een 2e plaats! Het 2edames team hebben zich mooi weten te handhaven in de zwaardere 2eklasse, ze zijn geëindigd op een mooie 4eplaats. Het 1e heren team heeft zich met  een 5eplaats, mooi weten te handhaven in de 4eklasse. Het 2eheren team hebben zich met een 2e plaats mooi in de 5eklasse gehandhaafd.

Het junioren team mochten op de zondagochtenden spelen. Het was duidelijk dat het gemengde team aardig spelritme hadden verzameld en dat het dit jaar fantastisch is gegaan.

Voor de najaar competitie van 2018 hadden zich dit jaar 6 teams aangemeld, waarvan 1 junioren team. Op de zondag hebben de jongens een 6e plaats weten te behalen. Er werd een prachtig resultaat neergezet, proficiat!!  Waarschijnlijk worden ze nu dubbel gemotiveerd om het in de voorjaarcompetitie 2019 te verbeteren.

Op de vrijdagavond hebben we helaas geen kampioenschap weten te behalen. Op de vrijdagavond deed voor de tweede keer een dames dubbel team mee aan de competitie. Het kampioenschap zat er dit jaar niet in ze wisten zich wel op een hoger niveau te handhaven met een 6eplek. Het 1eheren team heeft zich zonder noemenswaardige problemen weten te handhaven in de hoofdklasse.  Het 2eherenteam heeft zonder problemen een 3eplaats weten te behalen.  Op karakter werden veel partijen gewonnen in een lange tiebreak ’s. Heren grote klasse.

Het gemengd dubbel team wist zich op de vrijdagavond een beetje teleurstellend op een 6eplaats te handhaven in de 1eklasse. Op de zaterdag wist het gemengd team zonder problemen een 3eplaats te behalen in de 3eklasse.

We mogen stellen dat 2018 een erg geslaagd competitie seizoen is geweest.

De opgaves voor de Regiocompetitie Noordoost Voorjaar 2019 zijn klaar en aan de bond door gestuurd. Er was qua teams een kleine afname. We hebben op de dinsdagochtend 1 damesdubbel team. Op de donderdag ochtend hebben we nu 3 herendubbel teams. Op de zaterdagmiddag hebben we 2 herendubbel teams en een damesdubbel team. Op de vrijdagavond hebben we 4 herendubbel teams. Samen met zijn dat dan 12 teams. 11 senioren en 1 junioren teams voor de reguliere voorjaarcompetitie.

De diverse klasses zijn nog niet bekend. E.e.a. is afhankelijk van de actuele rating van de teamleden.

De competitie inschrijving voor de zomeravond competitie staat dit seizoen ook open, we hebben nog geen inschrijvingen binnen. Tot 9 Februari kan er nog worden aangemeld.(heb dan nog 1 week om e.e.a. te formaliseren richting de bond.) Er kan dus nog ingeschreven worden voor deze nieuwe competitie soort.

We wensen alle teams veel plezier en succes met de nieuwe competitie.

Voorlopige inschrijvingen 2019

Voorjaarscompetitie

Do ochtend heren1 team                     aanv:    Karel v/d Leq

Do ochtend heren 2 team                    aanv:    Henny Floors

Do ochtend heren 3 team                    aanv:   Gerrit Huurneman

Vrij avond Heren 1 team                      aanv:    Tom Hassink

Vrij avond Heren 2 team                      aanv:   Herman Scharenberg

Vrij avond Heren 3 team                      aanv:   Marcel ter Huurne

Vrij avond Heren 4 team                      aanv:   Benno Goering

Za middag dames 1 team                      aanv:    Dorine Witjes

Za middag dames 2 team                      aanv:    Jellina Heida

Za middag heren 1 team                      aanv:    Wubbo Hoen

Za middag heren 2 team                      aanv:    Paul ten Thije o/g Boonkamp

Zo ochtend JD Junior 1                        aanv:    Joep Oosterholt

Najaarscompetie

Vrij avond gemengd                 1e Klasse         aanv:    Roos Hassink

Vrijdagavond dames                 2eKlasse          aanv:    Jellina Heida

Vrij avond Heren 1 team          Hfd Klasse        aanv:    Wubbo Hoen

Vrij avond Heren 2 team          3eKLASSE         aanv:    Herman Scharenberg

Zo ochtend JD Junior 1             1eKlasse           aanv:

Herman Schrooten (Vereniging Competitie Leider)