Agenda ALV 2022

Algemene Leden Vergadering (ALV)

Maandag 28 februari 2022 – 19.30u

Locatie: Clubgebouw TCH

AGENDA

 1. Opening door de voorzitter
 2. Vaststellen en goedkeuring notulen van de ALV van 2020.
 3. Mededelingen vanuit het bestuur
  • Corona afgelopen jaar
  • Ledenwerving
  • Corona perikelen
  • Samenwerking verenigingen Scholtenhagen (o.a. sportdag)
  • Bardienst
  • Jubileum
  • Overig
 4. Bestuurswisseling
 5. Vaststelling financieel jaarverslag van 2021.
 6. Financiering en besluitvorming padel, hekwerk, toplagen
 7. Verslag kascommissie.
 8. Decharge penningmeester
 9. Benoeming kascommissie over 2022
 10. Vaststellen begroting 2022
 11. Rondvraag
 12. Sluiting