Jaarverslagen 2019

Woordje van de voorzitters over 2019

2019, een enorm actief clubjaar!!!

Het is misschien wel het meest actieve jaar geworden in de geschiedenis van de club. Wij hebben met alle vrijwilligers van de club een fantastisch jaar gemaakt. Er is veel veranderd en ten positieve, de energie die in onze tennisclub is gestoken, heeft o.a. een zeer tevreden penningmeester opgeleverd. Fijn, dat hij zelf zoveel heeft bijgedragen aan de vele vernieuwingen en verbeteringen! De banen zijn in de zomer 2x per week bezet met de oergezellige bowlssporters, wij hopen hen volgend jaar weer te ontvangen. Het park is op hun speeldagen vol, want vaak zijn de andere 4 banen bezet met onze eigen tennisverbanden. Dit geeft een plezierige reuring op het park. De installatie van zonnepanelen op het dak en de vervanging van alle verlichting door ledlampen is uitstekend verlopen. De financiering van dit project door middel van een uitgeschreven energielening onder de leden was binnen enkele weken volgetekend. Chapeau, petje af. Als het moet en nodig is, dan staan wij samen ons mensje. Deze grote klus is dus geklaard en daarmee zijn wij een stuk duurzamer en groener geworden. Naast onze eigen toernooi was TCH het afgelopen jaar ook de gastheer/vrouw van de Open Haaksbergse Kampioenschappen en laten wij niet vergeten het voetvolleybal toernooi, dat zich in een grotere deelname mocht verheugen. Vele teams hebben meegedaan aan verschillende competities, bekijk de resultaten in het verslag van de competitieleider. De Twentse tennisschool heeft de trainingen overgenomen van Robin, die jarenlang het gezicht van de trainingen van TCH was. Wij wensen hem in zijn verdere loopbaan veel succes toe en danken hem voor zijn inzet bij TCH. De nieuwe trainers waren ook betrokken bij de tennisclinics, die we hebben georganiseerd voor klassen van Het Assink lyceum en de basisscholen. We blijven hierop inzetten en combineren dat met aanbiedingen aan deze jeugd om een goedkope instap in de tennissport mogelijk te maken.

De actieve opstelling van vele leden heeft ertoe geleid dat de verwachte verdere terugloop van jeugdleden volledig is gecompenseerd door groei in de categorie 19 t/m 35 jaar. Dat geeft vertrouwen voor de toekomst van de club.

Enige jaren geleden zijn we gestart met het intensiveren van de gesprekken met de andere tennisverenigingen in de gemeente om de samenwerking te versterken. In de praktijk blijkt dat de gewenste intensieve samenwerking niet van de grond komt. Uiteraard blijven we, op een wat lager pitje, in gesprek met de andere clubs.

De samenwerking met de andere sportverenigingen op het Scholtenhagen is veelbelovend en leidt tot concrete acties. Zo wordt op 29 augustus 2020 een Sportdag / Open dag georganiseerd door de sportclubs van het Scholtenhagen.

Zonder de inzet van jullie allemaal kan de vereniging niet draaien. Hiervoor is de dank groot en dat hebben wij onderstreept met een zeer gezellige vrijwilligersavond, die gewaardeerd werd en vooral gezellig was. Voor het bestuur zoeken we nu een penningmeester. We roepen iedereen op om deze handschoen op te pakken en deel te gaan nemen aan een actief en gezellig bestuur, dat werkt met een positief financieel resultaat. Wij wensen alle leden van TCH en degenen die hen dierbaar zijn, een sportief en een gezond 2020 toe.

Rob Snel & Wim Kok
Voorzitters TCHSecretariaat 2019

Beste clubleden,

Het afgelopen jaar hebben mutaties plaatsgevonden in de bestuurssamenstelling. Joke Salvatori is gestopt en Jellina Heida is haar opvolgster als hoofd van de Kantinecommissie. De taken van Jellina als penningmeester zijn overgenomen door Peter Griffioen. Ook is Koen Eijsink gestopt met de PR activiteiten en opgevolgd door Anke Klumpers. Corinne Holtkamp is gestopt met jeugdzaken. Gezocht wordt naar een nieuwe coördinator tussen trainers, jeugdleden en bestuur.

Zoals bekend kampt onze vereniging met een afname van het aantal clubleden. Dit punt is nog extra aan de orde gesteld tijdens de ALV op 19  februari 2019. Concrete oplossingen zijn hier niet uitgekomen. Minder leden wil zeggen minder inkomsten. Om e.e.a. financieel toch rond te krijgen heeft het bestuur, met instemming van de leden op de extra ALV op 17 juni 2018, besloten LED verlichting en zonnepanelen te plaatsen. Op jaarbasis verdient TCH de eerste 10 jaar ruim 4000 euro, daarna bijna een verdubbeling. De zonnepanelen en LED lampen werken inmiddels. Meer inkomen wordt verkregen door bijdragen via de Bowls vereniging. Tijdens de zomermaanden huren zij banen tegen een aantrekkelijke vergoeding. Ook wordt verdiend aan omliggende tennisclubs voor speeluren van campinggasten.

Samenwerking met de Haaksbergse tennisclubs is niet echt van de grond gekomen. Enigste afspraak is met TVV gemaakt om competitiewedstrijden op ons complex te spelen tegen een baanvergoeding.

Verder is er overleg gestart onder alle sportverenigingen van het ‘Scholtenhagen’, om daar waar samenwerking mogelijk is, te stimuleren. O.a. wordt er gestreefd naar een gezamenlijke sportdag.

In 2019 heeft het bestuur twee ALV’s georganiseerd en 4 bestuursvergaderingen. Daarnaast is het Dagelijks Bestuur nog 5 keer bij elkaar gekomen voor diverse thema’s.

Wim ten Asbroek & Eric Wielens
Secretarissen TCHPenningmeester 2019

Na de jaarvergadering begin 2019 heb ik het penningmeesterschap overgenomen van Jellina. Zij heeft me goed ingewerkt zodat ik deze taak kon doen. Nu, een jaar later wil ik de financiële zaken rond dit TCH tennisjaar graag met u delen. In dit jaar is er ook financieel veel gebeurd. In vogelvlucht wil ik de volgende 4 zaken belichten:

De exploitatie 2019, met de belangrijkste afwijkingen t.o.v. andere jaren:
De jaarrekening ziet er een stukje positiever uit dan vorig jaar, maar we kunnen onszelf zeker nog niet rijk rekenen. De belangrijkste verschilposten die tot verbetering geleid hebben:
a. Kantineopbrengsten zijn duidelijk hoger. Dit heeft te maken met: Organisatie Haaksbergse kampioenschappen, verhoging kantine drankprijzen en extra omzet dankzij de bowlsvereniging.
b. Gebruikersvergoeding door contracten met bowls-vereniging en campings.
c. Training; er is dit jaar alleen de eerste maanden nog sprake geweest van subsidie op training.
e. Bestuurskosten waren dit jaar veel minder omdat geen notariële zaken geregeld hoefden te worden zoals in 2018.
f. De lening vanuit de leden voor plaatsing van LED-verlichting en zonnepanelen was uiteraard een grote opbrengstpost, die in de balans uiteraard op bij onze schulden staat.
g. Ook de reeds in 2019 verkregen LED verlichtingssubsidie was een grote opbrengstpost.

Reëel zijn er in 2019 € 9.406,50 meer opbrengsten geweest dan kosten.

Balanspositie TCH
Van 2018 naar 2019 is de balanspositie verbeterd. Dit heeft de volgende verklaringen:
* Een betere netto opbrengst uit exploitatie
* Een minder hoge reële schuld op de obligatielening dan gedacht.
* Een toename van schuld aan de ene kant
* Maar een toename van bezittingen van €44000,- (LED-verlichting en zonnepanelen)

Toekomstscenario’s
De verwachting is dat we de komende jaren langzaam toenemen in ledenaantal (contributie). Daarnaast zullen de energiekosten sterk dalen.
Een reële verwachting is dat we structureel naar een positieve exploitatie
kunnen gaan. De afschrijving op de toplaag voor baan 1 t/m 4 is in 2020 afgelopen. Echter er lijkt niet direct noodzaak om deze ook werkelijk in 2020 te gaan vervangen. Door een betere exploitatie en het een paar jaar vooruitschuiven van de grote renovatie van baan 1 t/m 4 kunnen we onze balanspositie de komende jaren verder gaan versterken!

De investeringen in LED verlichting en zonnepanelen
In de extra jaarvergadering 2019 is door TCH besloten om als club te investeren in LED-baanverlichting , LED kantineverlichting en het opwekken van stroom middels zonnepanelen.

Belangrijkste argumenten:
a. Mede door de nu nog aanwezige subsidieregeling financieel interessant voor de club.
b. Passend bij het meewerken naar een meer duurzame manier van energieverbruik en opwekking.

Het plan is op basis van die beslissing verder uitgewerkt. Voor alle onderwerpen zijn meerdere leveranciers gevraagd om offertes uit te brengen. Lichtnormen zijn opgevraagd en in Neede is dezelfde verlichting bekeken/uitgeprobeerd en met die club geëvalueerd. Daarnaast zou een
aanpassing gedaan moeten gaan worden aan de meterkast, zodat we van grootverbruikeraansluiting naar een kleinverbruikeraansluiting zouden gaan (3 x 63 A).

Na onderzoek bleek er ook e.e.a. aan subsidie mogelijk te zijn. Helaas niet vanuit de “blutte” gemeente, maar wel vanuit rijk en provincie. Hiervoor diende dan echter wel een officieel energierapport te kunnen worden overlegd. De totale investering zou rond de 55.000,- Euro komen te liggen (exclusief subsidie). Wanneer alle subsidie verleend zou worden zou er een totale subsidie van rond de 20.000,- Euro verkregen kunnen
worden.

Middels een lening vanuit leden van onze club werd het overige bedrag binnengehaald, genoeg om samen met aanwezige bedragen op de lopende rekeningen de aanvankelijke investeringskosten te dragen.

In het najaar van 2019 werd de subsidie voor de LED-verlichting al uitgekeerd. Begin 2020 is ook de provinciale subsidie van op onze rekening bijgeschreven. Een subisidiebedrag dient nog verleend te worden (o.a. op de zonnepanelen). Helaas loopt Enexis erg achter met zijn opdrachten. De omzetting naar een kleinverbruikeraansluiting staat nu bij hen gepland rond mei 2020.

Het Exploitatieoverzicht 2019, Balansoverzicht 2019, het schema met liquide middelen versus te investeren kapitaal en het overzicht rond kosten en opbrengsten LED en Zonnepanelen worden tijdens de jaarvergadering besproken.

Peter Griffioen
Penningmeester TCHBaancommissie 2019

2019 was het eerste jaar dat de vrijwillige onderhoudsploeg onder leiding van Jan Horselenberg een heel jaar heeft gefunctioneerd. En dat is naar volledige tevredenheid gegaan. De opkomst van de vrijwilligers is zonder meer goed te noemen en de vrijwilligers regelen onderling in goed overleg eventuele vervangingen. De banen liggen er het gehele jaar prachtig bij. Dus heren van de vrijwilligersploeg: hartelijk bedankt en we hopen ook in 2020 op jullie te mogen rekenen.

De jaarlijkse onderhoudsdag in maart heeft ook dit jaar weer een bijdrage opgeleverd van 400 euro via NL Doet (Oranjefonds).

De buitenkant van het clubgebouw is door Benno Goering van een nieuwe verflaag voorzien. Benno bedankt.

Marcel ter Huurne
Voorzitter baancommissieSponsorcommissie 2019

TC Haaksbergen heeft het hele jaar door veel sportieve activiteiten zoals het open toernooi en diverse competities. Dit is niet alleen te danken aan de leden, maar zeker ook aan de financiële bijdragen van onze sponsoren. De commissie dankt alle sponsoren die de vereniging de afgelopen jaren financieel hebben gesteund.

Het jaar 2019 stond in het teken van het behouden van de bestaande sponsoren. Helaas zijn er geen nieuwe sponsoren bijgekomen, dus mocht iemand van jullie iemand kennen die geïnteresseerd is, dan kunnen ze contact opnemen via onderstaand email adres.

Ook voor 2020 geldt dat we actief sponsoren moeten blijven benaderen en elke kans moeten aangrijpen om onze club in beeld te krijgen en vooral te houden. Hier kunnen we uiteraard hulp bij gebruiken, dus als iemand de sponsorcommissie wil versterken, dan hoor ik het graag.

Met sportieve groet,

Jelle ter Braak
Sponsorcommissie
E-mail : sponsor@tchaaksbergen.nlPR commissie 2019

Begin 2019 heb ik het stokje van de PR commissie mogen overnemen van Koen Eijsink. De afgelopen 10 jaar heeft hij veel betekent voor TCH en o.a. de website en de nieuwsbriefmodule opgezet. Wat dat betreft kwam ik in een gespreid bedje terecht, waarvoor dank Koen!

In 2019 zijn er 17 nieuwsbrieven verstuurd met uiteenlopende onderwerpen zoals de ALV, kantinedienst, toernooien en de installatie van zonnepanelen en LED-verlichting. De nieuwsbrief wordt gemiddeld genomen door 70% van de leden geopend.

Dankzij een goede samenwerking met Rond Haaksbergen en met hulp van Jelle ter Braak en Niels Wildenborg hebben we veel lokale aandacht weten te genereren voor TCH en de activiteiten die gedurende het jaar hebben plaatsgevonden.

Afgelopen jaar is de nieuwsbrief verzendlijst gecontroleerd met de ledenlijst en zijn vanzelfsprekend alle nieuwe leden na instemming toegevoegd. Mocht je de nieuwsbrief niet ontvangen, kijk dan je SPAM of Junkmail box even na. Als je daar de nieuwsbrief vindt verplaats deze dan eenmalig naar je inbox. De volgende nieuwsbrieven ontvang je dan in je inbox. Mocht je de nieuwsbrief niet ontvangen hebben laat me dit dan weten. Mogelijk dat je e-mailadres verouderd is of dat er een typfout is gemaakt.

Wil je zelf graag iets communiceren aan onze leden? Laat me dit dan weten zodat we kunnen overleggen of we dit onderdeel kunnen maken van een nieuwsbrief. Heb je andere ideeën hoe we de communicatie met onze leden kunnen verbeteren? Dan hoor ik dat natuurlijk ook graag.

Groet,

Anke Klumpers
PR-commissie
pr@tchaaksbergen.nlCompetitieleider 2019 

In 2019 hebben we met 12 teams gespeeld in de landelijke voorjaarcompetitie. In de regio competitie Noord Oost speelden we met 12 teams, waarvan 1 junioren team.

De junioren speelden op de zondagochtend. Het mix team heeft zich met een derde plaats in de middenmoot gehandhaafd.

Op de donderdag hadden we dit jaar drie herenteams op de baan. Het eerste herenteam heeft zich met een derde plaats prachtig kunnen handhaven in de 1e klasse. Het 2e herenteam begon vol enthousiasme aan de competitie, zij waren in 2018 kampioen geworden en speelden een klasse hoger, de 1e klasse. Zij hebben een mooie 5e plaats behaald. Het derde team moest beginnen in de 2e klasse en men behaalde een mooie 7e plaats. Hetgeen weer een mooi perspectief geeft voor het nieuwe seizoen.

Op de vrijdagavond hadden we dit jaar het park mooi bezet met 4 teams. Het 1e team heeft geheel volgens de doelstelling, het kampioenschap gehaald en zij mogen volgend jaar doorstromen naar de Hoofdklasse. De heren van het 2e team hebben zich mooi weten te handhaven op een 4e plaats. Deze heren hebben voor 2020 weer een schone uitdaging.  Het 3e  en 4e team zijn op een 3e en 5e plaats verdiend geëindigd.

De zaterdag teams, dames 1 hebben een mooi resultaat neergezet, wederom een 2e plaats! Het 1e heren team heeft zich met een 7e plaats, helaas door blessures, in de 2e klasse niet kunnen handhaven en zal vertrekken naar de 3e klasse. Het 2e heren team heeft zich met een 8e plaats ook niet kunnen handheven in de 3e klasse en mogen het in 2020 proberen in de 4e klasse.

In de zomeravondcompetitie heeft het dames dubbel team de 1e plaats weten te scoren, een mooi resultaat.

Voor de najaarscompetitie van 2019 hadden zich dit jaar 6 teams aangemeld, waarvan 1 junioren team. Op de zondag heeft de jeugd een 4e plaats weten te behalen. Er werd een prachtig resultaat neergezet, proficiat! Waarschijnlijk zijn ze nu dubbel gemotiveerd om het in de voorjaarcompetitie 2020 te verbeteren.

Op de vrijdagavond hebben we een kampioenschap weten te behalen. Op de vrijdagavond deed voor de tweede keer een dames dubbel team mee aan de competitie. Het kampioenschap zat er dit jaar niet in en ze wisten zich niet op een hoger niveau te handhaven met een 7e plek. Het 1e heren team heeft zich zonder noemenswaardige problemen weten te handhaven in de hoofdklasse. Het 2e herenteam heeft een 7e plaats weten te behalen. Op karakter werden veel partijen nipt verloren in een lange tiebreaks. Heren des ondanks grote klasse.

Het gemengd dubbel team wist zich op de vrijdagavond met overtuiging het kampioenschap toe te eigenen met promotie naar de 1e klasse. Op de zaterdag wist het gemengd team zonder problemen een 5e plaats te behalen in de 2e klasse. We mogen stellen dat 2019 een erg geslaagd competitie seizoen is geweest.

De opgaves voor de Regiocompetitie Noordoost Voorjaar 2020 zijn klaar en aan de bond door gestuurd. Er was qua teams een kleine toename. We hebben op de dinsdagochtend 1 damesdubbel team verloren door diverse blessures. Op de donderdag ochtend hebben we nu 3 herendubbel teams. Op de zaterdagmiddag hebben we 1 herendubbel team en een damesdubbel team en een tweetal gemengd dubbel teams. Op de vrijdagavond hebben we 5 herendubbel teams en 1 damesdubbel team. Verder hebben we aanstormende talenten voor de 8&9 competitie een dames dubbel team. Samen met zijn dat dan 14 teams voor de voorjaarcompetitie.

De diverse klasses zijn nog niet bekend. E.e.a. is afhankelijk van de diverse promotie en degradatie verzoeken van de teamleden.

De competitie inschrijving voor de zomeravond competitie staat dit seizoen ook open, we hebben nog geen inschrijvingen binnen. Tot 9 Februari kan er nog worden aangemeld. Vanaf dat moment heb ik nog 1 week om e.e.a. te formaliseren richting de bond. Er kan dus nog ingeschreven worden voor deze nieuwe competitie soort.

We wensen alle teams veel plezier en succes met de nieuwe competitie.


Voorlopige inschrijvingen 2020

Voorjaarscompetitie                                                                      

Do ochtend heren1 team                   aanv:   Karel v/d Leq

Do ochtend heren 2 team                  aanv:   Henny Floors

Do ochtend heren 3 team                  aanv:   Gerrit Huurneman

Vrij avond Heren 1 team 17+            aanv:   Tom Hassink

Vrij avond Heren 1 team                    aanv:   Paul ten Thije

Vrij avond Heren 2 team                    aanv:   Herman Scharenberg

Vrij avond Heren 3 team                    aanv:   Herman Schrooten

Vrij avond Heren 4 team                    aanv:   Marcel ter Huurne

Vrij avond Dames 4 team                  aanv:   Marrit Lubberink

Za middag GD 1 team                       aanv:   Wubbo Hoen

Za middag GD 2 team                       aanv:   Petra Winkelhuis

Za middag Dames  1 team                aanv:   Jellina Heida

Za middag heren 2 team                   aanv:   Koen Zieleman

Herman Schrooten
Competitieleider TCHKantinecommissie 2019

We hebben in 2019 een goed jaar gehad mede dankzij 3 succesvolle toernooien: het TCH Open Toernooi, het TCH Voetvolleytoernooi en de Haaksbergse Clubkampioenschappen. We merken dat mensen steeds meer gaan pinnen en dat is een mooie ontwikkeling. In 2020 willen we graag realiseren dat er alleen nog maar gepind kan worden. Dat scheelt veel werk en reduceert de kans op fouten. Bij deze willen we graag de vrijwilligers bedanken die dit jaar kantinedienst hebben gedraaid. We hopen volgend jaar een net zo’n goed jaar te hebben als dit jaar.

Jellina Heida
Voorzitter kantinecommissie